Avís legal

cx_avislegal

Condicions d’us

Mitjançant la WEB www.CentrePCInformatica.com es facilita el accés al Portal WEB propietat de Reus Centre PC Informàtica, SL amb NIF B55557565 (d’ara endavant Centre PC Informàtica) per oferir als usuaris l’accés general a la informació, activitats, productes i serveis que citada entitat ofereix.

El fet de connectar a aquesta pàgina web atorga al navegant la condició de Usuari del Lloc, la qual cosa implica l’acceptació del present avís legal. Es per això que Centre PC Informàtica recomana al Usuari llegir-lo cada vegada que accedeixi al lloc WEB.

L’usuari es compromet a no utilitzar cap dels continguts que Centre PC Informàtica posi a la seva disposició per desenvolupar activitats contraries a les lleis, a la moral o al ordre públic i, en general, a fer un us conforme a les presents condicions, i respondrà, en front a Centre PC Informàtica i/o en front a tercers, de qualsevol dany o perjudici que pogués causar com a conseqüència del incompliment de dita obligació. Qui utilitza aquest lloc Web, ho fa sota la seva pròpia responsabilitat.

Centre PC Informàtica es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc Web, a serveis i a continguts del portal, de manera temporal o definitiva, quan així ho estimi convenient i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per falles al subministrament elèctric o per qualsevol causa.

Centre PC Informàtica es reserva el dret a alterar, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració, presentació o el disseny, de la seva Web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions d’utilització exposades a aquest Avís Legal.

Política de cookies

Per consultar la política d’us de les cookies, premi aquí.

Política de Privacitat i Protecció de Dades

Totes les dades de caràcter personal que siguin facilitades per l’Usuari mitjançant l’enviament d’un correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat, d’acord amb la llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de la Protecció de Dades de Caràcter Personal. De manera expressa, l’Usuari queda informat de que els mateixos seran incorporats a fitxers existents a Centre PC Informàtica i que hi te dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al mateix, podent exercir els seus drets enviant per escrit una sol·licitud a l’adreça: C/Amargura, 59(baixos) 43202, Reus, Tarragona, o mitjançant l’enviament a la següent adreça de correu electrònic: info@CentrePCInformatica.com o per qualsevol medi que garanteixi la identificació del interessat, i en la que consti el fitxer o fitxers a consultar.

Mitjançant l’enviament d’un correu electrònic per part del usuari, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses al mateix. Les dades que se facilitin seran utilitzades pe a fins comercials, sent els seus destinataris els serveis administratius, comercials i tècnics de Centre PC Informàtica.

Centre PC Informàtica adoptarà les mesures necessàries per evitar l’alteració, tractament, pèrdua o accés no autoritzat a les dades de caràcter personal, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, en ares del compliment de la seva obligació de secret i dels seus deures de cura de les mateixes.

D’igual manera, Centre PC Informàtica queda autoritzada per enviar al Usuari informacions comercials i tècniques dels seus productes o serveis. En el cas de comunicacions comercials, tècniques o serveis enviats a traves del seu correu electrònic o mitja equivalent, l’Usuari ens presta el seu consentiment exprés per al enviament de publicitat per tal medi.

Propietat Intel·lectual.

Els drets de la propietat intel·lectual de tots els continguts i disseny gràfic d’aquesta plana Web son titularitat de Centre PC Informàtica. La reproducció, copia, us, distribució, comercialització, comunicació pública, excepte per al seu us personal i privat, sense autorització, constitueix una infracció dels drets de la propietat intel·lectual de Centre PC Informàtica, sancionable per la legislació vigent.

Igualment tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al Lloc Web estan protegits per la llei.

Així mateix, l’Usuari reconeix que la informació a la que pot accedir a través de la pàgina Web, pot estar protegida per drets de la propietat industrial, intel·lectual o d’una altra mena. Centre PC Informàtica no es farà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions de tals drets que puguin ser competència del Usuari.

Responsabilitat

Centre PC Informàtica no es responsabilitza de la mala utilització que per part dels Usuaris d’Internet facin dels continguts de la pàgina Web, sent l’usuari l’únic responsable de les infraccions en que pogués incorris.

De la mateixa manera, refusa la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines Web i, per tant, no elaborada per Centre PC Informàtica o no publicada en el seu nom.

Centre PC Informàtica no serrà responsable en cas de que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, demés inconvenients que tingui el seu origen en causes que escapen del control de Centre PC Informàtica, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa del Usuari i/o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran per causes de força major , a demés, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments ocorreguts fora del control de Centre PC Informàtica, tals com: falla de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. I l’atac de Hackers, o de tercers especialitzats, a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que Centre PC Informàtica hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui el que sigui la seva causa, Centre PC Informàtica no assumirà responsabilitat alguna ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant. Centre PC Informàtica tindrà dret, sense que existeixi indemnització alguna al Usuari per aquestos conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del Lloc Web per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

Centre PC Informàtica no serà responsable de possibles danys i perjudicis que es puguin derivar en els equips dels Usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’usuari a causa de la navegació per el lloc Web o per qualsevol altres danys derivats d’aquesta navegació.

Centre PC Informàtica no es fa responsable de la veracitat, falta de utilitat o adequació pe un us específic del present lloc Web ni dels continguts, de la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència de qualsevol retràs, falta d’entrega, entrega incorrecta dels productes exposats o interrupció del servei, de la exactitud, qualitat o natura de la informació obtinguda a traves dels seus continguts.

En qualsevol cas, la informació proporcionada en aquest lloc Web està dirigida a complementar i no a reemplaçar l’assessorament que en tot cas s’ha d’obtenir directament de professionals competents.

Jurisdicció i llei aplicable

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Tarragona (Espanya) i la legislació estatal i autonòmica corresponent.